Lezione 17: video

Princess Iron Fan (Wan Brothers, 1941)

Zhu Baizhe Eats the Watermelon (Wan Guchan, 1958)

Confusion in the Sky (Wan Laiming, 1961 and 1964)

Three Monks (A Da, 1980)

Master Jiang and the Six Kingdoms (Li Wei, Pei Fei, 2016)

The Matsumoto Fragment (1907?)

Namakura Katana: Hanawa Hekonai Meitō no Maki (Jun’ichi Kōuchi, 1917; fragment)

Kokka Kimigayo (Noburō Ōfuji, 1931)

Kuro nyago (Noburō Ōfuji, 1929)

Momotarō Umi no Shinpei (Mitsuyo Seo, 1945)

Hakujaden (Taiji Yabushita, 1958)

“Astroboy” (Osamu Tezuka, 1963)

Broken Down Film (Osamu Tezuka, 1985)

Daicon III Opening Animation (Hideaki Anno, Hiroyuki Tamaga, Takami Akai, 1981)